Pravidla soutěže s Chio Chips

Herní plán

 

„Vystajluj se s Chio“

Herní plán spotřebitelské soutěže „Vystajluj se s Chio“ je jediným závazným dokumentem, který podrobně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž") tak, aby byly přesně a srozumitelně určeny její podmínky.

 

 

Č l á n e k   1

 

CÍL SOUTĚŽE

 

 1. Název soutěže „Vystajluj se s Chio“.

 

 1. Cílem soutěže je podpora prodeje vybraných druhů výrobků značky CHIO distribuovaných pořadatelem soutěže, společnost INTERSNACK a.s., se sídlem na území České republiky.

 

 

Č l á n e k   2

 

TERMÍN, MÍSTO KONÁNÍ A POŘADATEL SOUTĚŽE

 

 1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 1. 2. 2020 00:00 do 30.9.2020 24:00. Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

 

 1. Pořadatelem soutěže v České republice je společnost INTERSNACK a.s., se sídlem: č.p. 164, 391 18 Choustník, IČO: 14504031, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl B, vložka 51 (dále jen "Pořadatel").

 

 1. Pořadatel pověřil zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1320/28, PSČ 149 00, IČO: 24260541 DIČ: CZ24260541 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197631 (dále jen „Organizátor“).

 

 1. Soutěž je pořádána ve spolupráci se společností Intersnack Slovensko, a.s., se sídlem Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 131/R, ve stejném termínu i na území Slovenské republiky.

 

 1. Jednotlivé unikátní výherní kódy opravňující spotřebitele ke konkrétní výhře. Výhry jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku. Unikátní výherní kódy jsou natištěny do všech označených spotřebitelských balení výrobků značky CHIO prodávaných na území České republiky a Slovenské republiky.

 

 

 

 

 

Č l á n e k   3

 

ZPŮSOB PROPAGACE SOUTĚŽE

 

Zveřejnění a propagace soutěže se uskuteční prostřednictvím soutěžních pásků umístěných přímo na obalech do soutěže zařazených vybraných druhů výrobků značky CHIO, prostřednictvím, propagačních materiálů na obchodních provozech, letáků obchodních partnerů (příp. jiných tiskovin), na stránce www.urbanstore.cz, na Facebookovém profilu Chio Chips Česká republika a Facebookovém a Instagramovém účtu společnosti Urban Store.

 

Č l á n e k   4

 

PRINCIP A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

 

 1. Do soutěže jsou zařazeny následující výrobky značky CHIO: Chio Intense Chili & Lime 100g, Chio Intense Sour Cream & Herbs 100g, Chio Intense Spicy Cheese 100g, Chio Big Pep 65g, Chio Cornados 65g, Chio Fried Chicken 65g, Chio Taccos 65g, Chio Donuts 80g.

Veškerá hotová balení výrobků značky CHIO zařazená pořadatelem do soutěže (dále jen "spotřebitelské balení") budou obsahovat soutěžní pásku oznamující, že jde o spotřebitelskou soutěž. Páska „Vyhraj poukaz do Urban Store “ umístěná na vnější přední straně obalu. Uvnitř výherního spotřebitelského balení z vnitřní strany obalu se nachází unikátní kód opravňující spotřebitele ke konkrétní výhře. Pro nákup a uplatnění kódu není nutná registrace. V případě registrace výherce uvede osobní údaje, které vyžaduje e-shop www.urbanstore.cz.

 

(ilustrační obrázek)

 

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení alespoň jednoho spotřebitelského balení opatřeného soutěžní páskou. Výherní spotřebitelská balení budou obsahovat 1 unikátní výherní kód opravňující spotřebitele ke konkrétní výhře. Po otevření spotřebitelského balení zařazeného do soutěže účastník najde unikátní kód, který je výherní. Konkrétní výhru výherce zjistí po zadání unikátního kódu na www.urbanstore.cz/chiosoutez 

 


Výherní kód uvede zákazník přímo při vytváření jeho objednávky do pole, které se objeví po zaškrtnutí "Mám slevový kód".

Kód je možné uplatnit pouze u online nákupu, nikoli v kamenném obchodě.

 

Skutečnost zakládající nárok na výhru v soutěži, je koupě spotřebitelského balení označeného soutěžní páskou, uvnitř kterého se nachází unikátní kód opravňující spotřebitele ke konkrétní výhře. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s nákupem nového spotřebitelského balení zařazeného do soutěže. Výherce si musí uschovat unikátní kód do jeho uplatnění na www.urbanstore.cz/chiosoutez .

Výherce, který zadá kód na stránkách www.urbanstore.cz/chiosoutez 

 se ihned dozví jakou z výher obdržel a okamžitě může svůj kód uplatnit k nákupu na uvedených stránkách. Kód na nákup je možné uplatnit pouze jednorázově, tedy vyčerpat v plné výši kód při jednom nákupu. Počet ks v daném nákupním košíku není omezený. Výhry se vztahují na nákup celého sortimentu Urban Store včetně nákupu již zlevněného zboží. Platnost kódů je do 30.9.2020 do 23:59:59.

 

Soutěžní spotřebitelská balení bude možné zakoupit v prodejnách vybraných obchodních řetězců na území České republiky a Slovenské republiky.

 

 

 

 

Č l á n e k   5

 

VÝHRY A JEJICH DISTRIBUCE

 

Výhry v soutěži jsou následující unikátní kódy společné pro obě země (Českou i Slovenskou republiku):

 

Daný výherní kód se vztahuje na nákup z celého sortimentu Urban Store.

 

 • slevový kód 10 % společný pro ČR a SR
 • slevový kód 20% společný pro ČR a SR
 • slevový kód 30% společný pro ČR a SR
 • slevový kód 40% společný pro ČR a SR
 • slevový kód 50% společný pro ČR a SR
 • kódy v nominální hodnotě 1000 Kč společné pro ČR a SR

 

Výhercům budou výhry distribuovány dle obchodních podmínek společnosti Urban Store včetně       reklamačního řádu.

 

 

Č l á n e k   6

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v průběhu soutěže kdykoliv změnit nebo doplnit pravidla soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu.

 

 1. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně účastníkovi soutěže nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

 

 

 1. Veškeré dotazy k soutěži budou směřovány na infolinku chiosoutez@airbuzz.cz. Na dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy do tří pracovních dní od doručení dotazu.

 

 1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let. Mladší osoba ve věku 13-18 let, se může zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, která splní všechny níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků.

 

 1. Výhry patří těm účastníkům soutěže, kteří splní všechny podmínky obsažené v tomto herním plánu. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností rozhodnout jakoukoliv otázku spojenou s konáním soutěže a/nebo s tímto herním plánem. V případě sporu o platnost nároku na výhru je rozhodnutí pořadatele soutěže konečným rozhodnutím. Účastníkům porušujícím nebo obcházejícím tento herní plán může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Pokud účastník soutěže nesplní podmínky stanovené tímto herním plánem, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

 1. Spotřebitelská balení zařazená do soutěže, která nebudou zakoupena spotřebiteli ve lhůtě jejich stanovené doby spotřeby vyznačené na obalu, budou stažena z oběhu. Výhry nacházející se v těchto spotřebitelských baleních propadají ve prospěch pořadatele soutěže.

 

 1. Uvedení osobních údajů každého účastníka soutěže (výherce), které jsou nutné k uplatnění výhry na e-shopu Urban Store podléhají podmínkám společnosti Urban Store. Pořadatel tak není správcem těchto osobních údajů.

 

 1. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat pořadatele a uplatnit svá práva na e‑mailové adrese: chiosoutez@airbuzz.cz.

               

 

Č l á n e k   7

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Účastníci této soutěže se jí účastní s vědomím, že výhru není možné vymáhat soudní cestou.
   

2.            Účast v soutěži je dobrovolná. Osoby, které si zakoupí spotřebitelské balení zařazené do soutěže, vyjadřují jeho zakoupením svůj bezvýhradný souhlas se závazností pravidel soutěže obsažených v tomto herním plánu.

 

3.            V případě rozporu ustanovení tohoto herního plánu a propagačních materiálů týkajících se soutěže, a v případě nejasností týkajících se výkladu herního plánu nebo propagačních materiálů, mají přednost a budou se aplikovat příslušná ustanovení tohoto herního plánu. Případné vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky, promoční pásky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 

4.            Na právní vztahy neupravené tímto herním plánem se budou aplikovat příslušná ustanovení příslušných právní předpisů České republiky.

 

5.            V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže, nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotliví účastníci a pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.

 

6.            Tento herní plán je v písemné podobě uložen u pořadatele soutěže a rovněž je volně dostupný v elektronické podobě na Facebookovém profilu Facebook Chio Chips Česká republika a na webové stránce www.urbanstore.cz

 

 

 

V Praze, dne 1.2.2020

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám nikdy neunikne žádná nová kolekce nebo slevová akce. Navíc Vám zašleme unikátní kód na slevu 100 Kč na váš nákup.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme! Do Vaší emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíte registraci a už Vám neunikne žádná novinka ani sleva!

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US