Pravidla soutěže - Předvánoční předehra

ÚČELEM TOHOTO DOKUMENTU JE ÚPLNÁ A JASNÁ ÚPRAVA PRAVIDEL SOUTĚŽE „Předvánoční předehra“ (DÁLE JEN „SOUTĚŽ“). TATO PRAVIDLA JSOU JEDINÝM DOKUMENTEM, KTERÝ ZÁVAZNĚ UPRAVUJE PRAVIDLA UVEDENÉ SOUTĚŽE.

1. Pořadatel soutěže:

Urban Store, s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 24199541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisové značky C 187960.

2. Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá prostřednictvím webové stránky dostupné na adrese www.urbanstore.cz/predvanocni-predehra  (dále jen „místo konání soutěže“).

3. Organizátor soutěže:

Urban Store, s.r.o., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 24199541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisové značky C 187960 (dále jen “Organizátor”).

4. Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 21. 10. 2019 od 00.01 hod. do 5. 11. 2019 do 23.59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).

5. Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, (dále jen „soutěžící“), která akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce www.urbanstore.cz/predvanocni-predehra, pro úspěšném dohrání zašle své kontaktní údaje v době konání soutěže pořadateli. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze s jednou e-mailovou adresou.

Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

6. Pravidla soutěže: 

Soutěž proběhne ve dvou soutěžních kolech.

Do soutěže se může zapojit kdokoliv kdo na webové stránce se soutěží www.urbanstore.cz/predvanocni-predehra vyplní formulář a verifikuje svůj e-mail. Po úspěšné verifikaci e-mailové adresy bude každému soutěžícímu odeslán automaticky vygenerovaný slevový kód na další nákup. E-mailovou adresu je možné zadat pouze jednou.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají Organizátorovi. 

7. Výhry 

Seznam výher:

Sleva 100 Kč při nákupu nad 1000 Kč

Sleva 200 Kč při nákupu nad 1500 Kč

Sleva 20% z DMOC na novinky

Sleva 20% z DMOC na boty novinky adidas Originals, Converse a Vans

Sleva 20% z DMOC na novinky Under Armour

Dodatečná sleva 10%

Sleva 300 Kč při nákupu nad 1500 Kč

Sleva 30% z DMOC na novinky

Sleva 50% z DMOC na novinky O´Neill

Sleva 50% z DMOC na novinky Under Armour

Sleva 500 Kč při nákupu nad 2000 Kč

Sleva 1000 Kč při nákupu nad 4000 Kč

Voucher v hodnotě 2000 Kč

Voucher v hodnotě 5000 Kč

Voucher v hodnotě 10 000 Kč

8. Závěrečná ustanovení:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje Urban Store, s.r.o. bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení, PSČ, město, ulice, číslo domu (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze kontaktů Urganizátora s možností zasílání reklamních sdělení, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím další třetí osoby určené Urban Store, s.r.o. jako zpracovatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „ZoOÚ“), ve znění pozdějších předpisů. V případě udělení výhry souhlasí soutěžící i se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu E-MAIL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, pro účely marketingové kampaně Organizátora a propagace jeho podnikatelské činnosti.

Osobní údaje se zpracovávají pro účely realizace soutěže, předání výher, ochraně práv a plnění povinností Organizátora a dále pro účely marketingu a propagace Organizátora v souvislosti s účastí soutěžícího a jeho případné výhry v soutěži a dále pro ostatní marketingové účely Organizátora a jeho podnikatelské činnosti – tento souhlas uděluje soutěžící na dobu konání soutěže a předávání výher a dále na dobu nezbytnou k naplnění výše uvedeného účelu, a to až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od soutěžícího získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí Organizátorovi. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. [Účel zpracování osobních údajů v případě marketingu Organizátora zahrnuje zejména: zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří a pro účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) a pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří. Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.]

Společnost Smarty CZ a.s. nepřijde žádným způsobem do kontaktů s osobními údaji soutěžících.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem o ochraně osobních údajů (ZoOÚ), zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd.

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: gdpr@urbanstore.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Urban Store, s.r.o. je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na soutěžním webu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže anebo v rozporu s dobrým jménem a pověstí organizátora, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity e-mailových účtů, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude předána. V takovém případě výhra propadá organizátorovi.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání anebo jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, dále neodpovídá za doručení e-mailové zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže, a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele kurýrních služeb. Dále pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi Urban Store, s.r.o. jako pořadatelem a organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 18. 10. 2019

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám nikdy neunikne žádná nová kolekce nebo slevová akce. Navíc Vám zašleme unikátní kód na slevu 100 Kč na váš nákup.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme! Do Vaší emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíte registraci a už Vám neunikne žádná novinka ani sleva!

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US