Obchodní podmínky 2014

I. Úvodní ustanovení

 • I.1 Společnost Urban Store s.r.o., IČ: 241 99 541, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  v oddílu C, vložce číslo 187960 (dále též jen „prodejce“) je online prodejcem módního textilního zboží a obuvi (dále jen „zboží“), a to na internetové adrese www.urbanstore.cz.
 • I.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemné práva a povinnosti mezi společností Urban store s.r.o. a zákazníkem při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 
 • I.3 V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.
 • I.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění), případně zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.
 • I.5 Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek. 

 

II. Vymezení pojmů

 • II.1 Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje Urban store a na druhé straně zákazník.
 • II.2 Prodejce (Urban Store) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.
 • II.3 Zákazník - (i) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.
 • II.4 Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • II.5 Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji Prodejcem na jeho internetových stránkách urbanstore.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

III. Informace o uzavřené kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

 • III.1 Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 • III.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.urbanstore.cz.

 

IV. Ochrana osobních údajů

 • IV.1 Osobní údaje zákazníka potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.
 • IV.2 Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 • IV.3 Zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodejce (tj. slevách, akcích apod.).
 • IV.4 Prodejce vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.urbanstore.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.
 • IV.5 Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.
 • IV.6 Internetové stránky prodejce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 

V. Předmět smlouvy

 • V.1 Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
 • V.2 Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.urbanstore.cz.

 

VI. Objednávka

 • VI.1 Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.urbanstore.cz.
 • VI.2 Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení. 

 

VII. Předání a převzetí zboží

 • VII.1 Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou anebo si jej zákazník vyzvedne v odběrném místě provozovaném prodávajícím. Způsob převzetí zboží zvolí zákazník v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen dodané zboží převzít.
 • VII.2 Prodejce doručuje zboží prostřednictvím balíkové služby PPL nebo kurýrní službou. Místem dodání zboží je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránící jej před poškozením v průběhu dodání.
 • VII.3 V případě, kdy je zboží zasláno, může zákazník zvolit mezi platbou bankovním převodem přímo při odesílání objednávky anebo může uhradit cenu zboží na dobírku. 
 • VII.4 Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.
 • VII.5 Zákazník bere na vědomí, že prodejce doručuje zboží do zahraničí pouze na Slovensko a to prostřednictvím balíkové služby PPL (na Slovensku doručuje DHL Express Slovakia).
 • VII.6 Zákazník může v objednávkovém formuláři zvolit jako místo dodání odběrné místo. Za doručení zboží se v tomto případě považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

 

VIII. Cena a platební podmínky

 • VIII.1 Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese https://www.urbanstore.cz, tj. na dobírku, hotově na prodejně nebo online převodem prostřednictvím služby PayU. Zákazník užití této služby nehradí.
 • VIII.2 Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši. V případě objednávky na Slovensko hrazené dobírkou zaplatí zákazník cenu zboží v euro. Přepočet měny učiní dopravní služba, která se řídí aktuálním směnným kurzem ČSOB devizy/nákup, který je platný ke dni svozu zásilky.
 • VIII.3 K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení objednaného zboží, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky nebo Slovenska.
 • VIII.4 Osobní odběr v některé z provozoven poskytovatele: cena dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

 

IX. Odstoupení od smluvního vztahu

 • IX.1 Prodejce je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 • a) Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová forma.
 • IX.2 Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 • a) V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • b) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Podmínkou takového odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je, že zboží nebylo použito.
 • IX.3 Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka musí být učiněno písemně v listinné podobě a zasláno na adresu Urban Store, Václavské náměstí 18, 110 00 Praha 1. Zákazník bere na vědomí, že vrácení zboží nelze realizovat jiným způsobem, např. odevzdáním zboží v odběrném místě. 
 • IX.4 Zákazník je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit zakoupené zboží v původním obalu a je povinen k němu připojit kopii faktury, jinak je odstoupení neplatné. Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík prodejce nepřijímá.

 

X. Reklamace

 • X.1 Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 • X.2 Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
 • X.3 Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením. 
 • X.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo zboží a popsat vady poskytnuté služby.
 • X.5 Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 • X.6 V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.

 

XI. Výměna zboží, vrácení peněz 

 • Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit nebo vyměnit bez udání důvodů. 
 • Zboží nesmí být použité nebo poškozené. 
 • V případě, že požadujete výměnu zboží nebo vrácení peněz na odběrném místě (tedy Václavském náměstí 18, Praha 1), je nutné vracet zboží se všemi dodanými náležitostmi a přiloženou kopii faktury. 
 • V případě, že zboží zasíláte k vrácení či výměně prostřednictvím zásilky (tedy Česká pošta, PPL, DPD atd.), je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a k zásilce přiložit kopii faktury na kterou připíšete - v případě výměny přesnou specifikaci velikosti nově požadovaného zboží - v případě vrácení peněz číslo účtu na který chcete peníze vrátit. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. 
 • V případě vrácení zboží Vám vrátíme celou částku, tedy peníze za zboží i poštovné a to nejpozději do 14ti dnů. 
 • V případě vrácení peněz za zboží, které již nebylo skladem, je lhůta vrácení peněz nejpozději do 14ti dnů. 
 • Výměna zboží probíhá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží přijato zpět.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014.

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám nikdy neunikne žádná nová kolekce nebo slevová akce. Navíc Vám zašleme unikátní kód na slevu 100 Kč na váš nákup.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme! Do Vaší emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíte registraci a už Vám neunikne žádná novinka ani sleva!

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US